Naslov:

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

Služba Zaštite i Spašavanja Pljevlja

tumbnail PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

Kategorija:

vodič

Datum objave: 30/10/2016
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA Sluzba zaštite - vatrogasna

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

Na osnovu člana 77. Zakona o lokalnoj samoupravi ( “Sl. list R.C.G.” br.42./03., 28./04., 75./05., 13./06., i “Sl. list C.G.” br. 88./09., 3./10. i 38./12. ), člana. 18. do 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( „Sl. list C.G.“ br. 39./11., 50./11. i 66./12. ), člana 5. do 10. Uredbe o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave ( „Sl..list C.G.“ broj 15./13. ) i člana 12. st. 5. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja ( “Sl. list C.G. - Opštinski propisi” broj 5./12. ),  Komandir Službe zaštite opštine Pljevlja uz saglasnost Predsjednika opštine Pljevlja po pribavljenom mišljenju Glavnog administratora  opštine Pljevlja donosi:

 

P R A V I L N I K

O  UNUTRAŠNJOJ  ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI POSLOVA SLUŽBE  ZAŠTITE  OPŠTINE  PLJEVLJA

 

 

I - OPŠTE  ODREDBE

Član 1.

 

     Ovim Pravilnikom se u skladu sa Zakonom i drugim propisima, u Službi zaštite Opštine Pljevlja (u daljem tekstu: Služba zaštite) utvrđuju:

 • organizacija rada;
 • način rukovođenja, programiranja i izvršavanja poslova i zadataka;
 • odgovornost radnika u vršenju poslova i zadataka;
 • ukupan potreban broj radnika za izvršavanje poslova i zadataka;
 • broj radnika potrebnih za vršenje poslova i zadataka;
 • potrebni uslovi za rad na određenim poslovima;
 • opis posla za svako radno mjesto.                                                      

Član 2.

            Služba zaštite je profesionalna služba organizovana u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja.

Član 3.

            Služba zaštite obezbjeđuje i sprovodi sistem zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara organizovanim aktivnostima i postupanjima, preventivnog i operativnog karaktera.

Član 4.

           Poslovi Službe zaštite organizuju se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica utvrđenih ovim Pravilnikom.

II - ORGANIZACIONE JEDINICE  I NJIHOV  DJELOKRUG

Član 5.

U skladu sa članom 4. ovog Pravilnika, u Službi zaštite se utvrđuju sledeće organizacione jedinice:

 • Odjeljenje za operativne poslove,
 • Odjeljenje za preventivu, održavanje i logistiku.

Član 6.

 1. Odjeljenje za operativne poslove
 •    gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom;
 • spašavanja prilikom poplava i drugih vremenskih nepogoda;
 • spašavanja povrijeđenih i nastradalih u saobraćajnim nesrećama i drugim tehničkim havarijama;
 • spašavanja stanovništva i materijalnih dobara iz ruševina koje mogu nastati usled zemljotresa, diverzija i drugih razaranja, odrona, klizanja tla, prirodnih i drugih nesreća;
 • zaštite i spašavanja u slučajevima akcidenata sa opasnim materijama koje se ispoljavaju u obliku zapaljivosti, eksplozivnosti i toksičnosti  i
 • druge vidove zaštite koji sprečavaju širenje štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, drugog živog svijeta, kao i štete na imovini i životnoj sredini.

Odjeljenje  se sastoji od 5 timova sa po 5 vatrogasaca.

Timovima neposredno rukovode komandiri timova a Odjeljenjem rukovodi Komandir odjeljenja za operativne poslove.

Član 7.

 1. Odjeljenje za preventivu, održavanje i logistiku
 •    sve poslove planiranja, navođenja i komunikacije koji su neophodni za rad operativne jedinice;
 •    u koordinaciji sa operativnom jedinicom obavlja sve poslove vezane za izradu operativnih planova za intervencije po svim rizicima koji su prepoznati a za koje postoji vjerovatnoća da će se dogoditi;
 •   organizuje i obezbjeđuje prijem svih informacija vezanih za rad službe;
 •   obezbjedjuju komunikaciju sa operativno komunikacionim centrom (u daljem tekstu: OKC 112) i drugim nadležnim organima;
 • obezbjeđuju prijem obavještenja o nastalom požaru, akcidentu ili drugoj nesreći: od građana - telefonom ili neposredno, preko sredstava javnog informisanja, drugih organizacija, državnih organa i putem neposrednog osmatranja;
 • priprema, organizuje i izvodi obuku svih operativnih radnika u skladu sa planom i programom obuke;
 •    daje pravovremene i pouzdane informacije i podatke operativnoj jedinici o mjestu nastanka akcidenta, kao i sve druge informacije potrebne za obavljanje spasilačkih aktivnosti;
 •    obezbjeđuje ispravnost i pouzdan rad sredstava i opreme sa kojima raspolaže Služba zaštite;
 •    vrši pravovremenu nabavku svih potrebnih sredstava i opreme, rezervnih dijelova i drugih materijala potrebnih za rad Službe zaštite;
 •    svakodnevno vrši pregled i utvrdjuje ispravnost sredstava i opreme, u slučaju uočenih nedostataka organizuje opravku i dovođenje u ispravno stanje o čemu vodi propisanu evidenciju;
 •    obezbjeđuje higijensko tehničko održavanje svih radnih prostorija;
 •    obezbjeđuje obavljanje potrebnih računovodstveno-knjigovodstvenih poslova za potrebe Službe, prijema i otpreme pošte i svih administrativnih poslova;
 •    radi i druge poslove koji su neophodni za normalno funkcionisanje Službe zaštite.

Sastav odjeljenja čine: 5 vatrogasaca-dispečera, tehnički  rukovodilac održavanja, spremištar, vatrogasac-spasilac-automehaničar, serviser.

Radom u Odjeljenju neposredno rukovodi Komandir odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku.

III - NAČIN RUKOVOĐENJA

Član 8.

Rad Službe zaštite zasniva se na principima komandovanja u skladu sa pravilima službe.

Radom Službe zaštite rukovodi Komandir na način i u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o zaštiti i spašavanju i drugim propisima.

Unutrašnjim organizacionim jedinicama rukovode pomoćnik Komandira, komandir odjeljenja  za operativne poslove,  komandir odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku i komandiri timova u skladu sa obavezama datim opisom radnih mjesta.

U slučaju odsustva neposrednog rukovodioca ili u cilju efikasnijeg izvršavanja službenih zadataka službenik niži po rangu dužan je da izvršava naređenja i drugih starješina pripadnika Službe zaštite i spašavanja i ako im  ovim aktom nije organizaciono neposredno podređen.

IV - OVLAŠĆENJE I ODGOVORNOST RADNIKA U VRŠENJU  POSLOVA I ZADATAKA

Član 9.

Radnici u Službi zaštite su odgovorni za zakonito, uredno i blagovremeno obavljanje povjerenih poslova i zadataka.

Član 10.

Za nezakonito, nestručno i neažurno izvršavanje poslova, odgovoran je radnik koji obavlja te poslove, kao i neposredni rukovodilac ako nije preduzeo mjere za koje je ovlašćen.

Član 11.

Radnici Službe zaštite su dužni da obaveze u okviru poslova i zadataka svog radnog mjesta vrše savjesno i uredno u skladu sa Zakonom i drugim propisima i opštim aktima, da sprovode zaštitu na radu, čuvaju sredstva rada i materijale sa kojima rade i da rad obavljaju u propisanom vremenu.

Član 12.

      Komandir Službe zaštite za svoj rad ogovoran je Predsjedniku  opštine.

Član 13.

       Opšta i pojedinačna akta iz djelokruga Službe zaštite, kao i akta koja se dostavljaju drugim organima, potpisuje Komandir Službe, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti lice  koje on odredi.

      Komandir Službe zaštite može ovlastiti pojedine radnike da potpisuju određena akta iz djelokruga rada službe. Ovlašćenje se daje u formi pisanog akta u skladu sa važećim zakonskim propisima.

       Komandir Službe zaštite može odrediti da se za obavljanje povremenih stručnih poslova mogu angažovati lica izvan Službe zaštite.

Član 14.

Svaki radnik Službe zaštite je dužan da se pridržava propisane radne discipline i disciplinski je odgovoran za povrede dužnosti koje su u vrijeme izvršenja bile utvrđene kao povrede radne dužnosti zakonom i drugim aktom.

Član 15.

Svaki radnik Službe zaštite koji radi na operativnim poslovima je dužan i obavezan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju potrebe za obavljanjem poslova iz nadležnosti Službe zaštite.

Član 16.

   Radnici Službe zaštite su dužni da vode dnevnu evidenciju o svom radu, na način koji propiše Komandir Službe zaštite.

V - USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U SLUŽBI ZAŠTITE

Član 17.

       Radnik koji se prima u radni odnos na operativne poslove pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa mora da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Član 18.

     Prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos vrši se prethodna provjera radnih sposobnosti za sve radnike koji rade na operativnim poslovima.

   Prethodnu provjeru vrši stručna komisija koju imenuje Komandir Službe zaštite svojim rješenjem.

Član 19.

Pod stručnom spremom se podrazumijevaju opšta i stručna znanja i vještine koje se stiču u određenim školama, a koje su neophodne za obavljanje određenih poslova i zadataka.

VI - SISTEMATIZACIJA  RADNIH  MJESTA OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

Član 20.

 • Za izvršavanje poslova iz djelokruga Službe zaštite utvrđuje se ukupno 40 (četrdeset) radnih mjesta, od čega 2 radna mjesta visoko-rukovodnog kadra, 2 radna mjesta ekspertskog kadra, i 36 mjesta izvršnog kadra.
 • Aktom o sistematizaviji utvrđuju se sledeća radna mjesta:

 

 • Komandir službe ....................................................................1 (jedan),
 • Pomoćnik komandira.............................................................1 (jedan),
 • Komandir  odjeljenja za operativne poslove .........................1 (jedan),
 • Komandir odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku..................................................................................1 (jedan),
 • Tehnički rukovodilac održavanja .........................................  1 (jedan),
 • Komandir tima .......................................................................5 (pet),
 • Vatrogasac  spasilac - dispečer ..............................................5 (pet),
 • Vatrogasac  spasilac ..............................................................20 (dvadeset),
 • Spremištar ..............................................................................1 (jedan),
 • Serviser ..................................... .............................................1 (jedan),
 • Automehaničar.......................................................................1 (jedan),
 • Samostalni referent - administrativni radnik .........................2 (dva).                     

Član 21.

Komandir službe ...........................................................  1 izvršilac   

       Visoki rukovodni kadar, platni razred 2

Uslovi

 • VII nivo spreme tehničke struke;
 • položen stručni ispit za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite;
 • pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Opis poslova:

 • rukovodi radom Službe zaštite;
 • odgovara za zakonito, blagovremeno i efikasno obavljanje poslova iz djelokruga Službe zaštite i preduzima mjere za ostvarenje tih poslova;
 • donosi naredbu o rasporedu radnika na radna mjesta i radnom vremenu;
 • donosi i druge propise za čije je donošenje ovlašćen;
 • organizuje i sprovodi vođenje propisane evidencije o radu službe;
 • stara se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika u toku rada, o pravilnom korišćenju imovine i sredstava za rad i o racionalnom korišćenju radnog vremena;
 • vrši nadzor nad radom radnika i nad radom organizacionih jedinica, vrši disciplinska ovlašćenja predviđena Zakonom;
 • obezbjeđuje saradnju između službe i drugih organa, ustanova i organizacija na planu zaštite i spašavanja;
 • odlučuje o pojedinim pitanjima iz oblasti rada i radnih odnosa i drugih unutrašnjih odnosa u Službi u skladu sa zakonom;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka, rješenja, preporuka i dr. donešenih od strane Predsjednika opštine i drugih nadležnih organa, organizacija i tijela koji se odnose na rad Službe zaštite;
 • dostavlja Predsjedniku opštine plan i program rada Službe zaštite za tekuću godinu;
 • podnosi godišnji izvještaj o radu Službe zaštite Predsjedniku opštine i Ministarstvu u skladu sa zakonom;
 • za svoj rad odgovoran je Predsjedniku opštine.

 

Pomoćnik komandira......................................................  1 izvršilac 

             Visoki rukovodni kadar - platni razred 4 

Uslovi

 • VII nivo spreme tehničke struke, vojna akademija, policijska akademija;
 • položen stručni ispit  za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite;
 • 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Opis poslova:

 • Zamjenjuje Komandira Službe u njegovom odsustvu;
 • raspoređuje zadatke i poslove na neposredne izvršioce u Službi zaštite i daje im uputstva za rad u skladu sa naredbom koju donosi Komandir službe;
 • neposredno rukovodi većim akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara;
 • organizuje i sprovodi analizu svih akcija gašenja požara i drugih intervencija na nivou Službe zaštite;
 • učestvuje u izradi plana i programa rada službe za tekuću godinu;
 • učestvuje u izradi operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
 • učestvuje u izradi i realizaciji planova za stručnu obuku vatrogasaca spasilaca;
 • neposredno učestvuje u obuci vatrogasaca-spasilaca u skladu sa planom i programom obuke
 • učestvuje u svim vidovima obuke i osposobljavnja u rukovanju specijalnim alatima, spravama i opremom, upoznavanjem sa svim procedurama i načinima postupanja u akcijama zaštite i spašavanja u saobraćajnim udesima i drugim tehničkim intervencijama
 • vrši neposrednu provjeru spremnosti i uvježbanosti vatrogasno-spasilačke jedinice i ocjenjuje rad svakog pojedinca u skladu sa planom i programom;
 • stara se o sprovođenju naredbe o radnom vremenu i pripravnosti operativnih radnika koju donosi Komandir službe;
 • sačinjava mjesečni izvještaj o broju ostvarenih radnih sati za službenike službe;
 • u saglasnosti sa Komandirom službe odobrava korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana;
 • vodi evidenciju o korištenju godišnjih odmora, slobodnih dana i dana bolovanja;
 • stara se o sprovođenju unutrašnje organizacije rada, reda i discipline u Službi zaštite u saradnji sa rukovodiocima operativnih odjeljenja;

-          stara se o snabdjevanju službe potrebnim sredstvima i opremom koja su neophodna  za profesionalno izvršavanje namjenskih zadataka;

-          dužan je i obavezan kada je na dužnosti da nosi radnu uniformu a na intervencijama i vježbama propisanu zaštitnu opremu;

 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • obavlja i druge poslove po naređenju Komandira službe;
 • za svoj rad je odgovoran Komandiru Službe zaštite.

 

Komandir odjeljenja za operativne poslove......................... 1 izvršilac

Ekspertski kadar, platni razred 12 - 10

Uslovi

 • VII nivo spreme tehničke struke; vojna akademija, policijska akademija;
 • položen stručni ispit  za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite;
 • najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja;

Opis poslova:

 • rukovodi  odjeljenjem za operativne poslove;
 • neposredno izvodi obuku svih operativnih radnika po utvrđenom planu i  programu na nivou službe;
 • neposredno rukovodi većim akcijama spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara;
 • učestvuje u analizi svih akcija gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih  dobara;
 • učestvuje u izradi i razradi operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih  

         dobara;

 • vrši neposrednu provjeru spremnosti i uvježbanosti vatrogasno-spasilačke jedinice i ocjenjuje svakog pojedinca u skladu sa planom i programom;
 •  neposredno učestvuje u obuci vatrogasaca-spasilaca u skladu sa planom i programom obuke;
 •  učestvuje u svim vidovima obuke i osposobljavnja u rukovanju specijalnim alatima, spravama i opremom, upoznavanjem sa svim procedurama i načinima postupanja u akcijama zaštite i spašavanja u saobraćajnim udesima i drugim tehničkim intervencijama;

-          dužan je i obavezan kada je na dužnosti da nosi radnu uniformu a na intervencijama i vježbama propisanu zaštitnu opremu;

-           primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;

   -      redovno izvještava Komandira službe i pomoćnika Komandira o aktivnostima na planu obuke i  

          osposobljavanja svih operativnih radnika službe;

   -     obavlja i druge poslove po nalogu Komandira Službe i pomoćniku Komandira;

  -     za svoj rad odgovoran je Komandiru i pomoćniku Komandira  službe.

 

Komandir odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku ....................... 1 izvršilac

Ekspertski kadar - platni razred 12 - 10   

Uslovi:

 • VII ili VI nivo spreme;
 • položen stručni ispit  za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite i
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na  poslovima zaštite i spašavanja.

Opis poslova:

 • rukovodi Odjeljenjem za preventivu, održavanje i logistiku;
 • učestvuje u izradi i realizaciji plana i programa obuke operativnih radnika Službe zaštite;
 • organizuje i neposredno vrši nadzor nad radom dispečerskog centra i odgovoran je za pravovremenu i potpunu komunikaciju službe sa ostalim organima i organizacijama;
 • odgovoran je za vođenje evidencije o svim aktivnostima operativne jedinice;
 • neposredno rukovodi snabdijevanjem vozila, vatrogasnih pumpi i agregata gorivom i mazivom;
 • neposredno rukovodi većim akcijama spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara;
 • učestvuje u analizi svih akcija gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
 • učestvuje u izradi i razradi operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
 • učestvuje u izradi plana i programa rada službe za tekuću godinu;
 • vrši neposrednu provjeru spremnosti i uvježbanosti vatrogasno-spasilačke jedinice i ocjenjuje rad svakog pojedinca u skladu sa planom i programom;
 • neposredno učestvuje u obuci vatrogasaca-spasilaca u skladu sa planom i programom obuke;
 • učestvuje u svim vidovima obuke i osposobljavnja u rukovanju specijalnim alatima, spravama i opremom, upoznavanjem sa svim procedurama i načinima postupanja u akcijama zaštite i spašavanja u saobraćajnim udesima i drugim tehničkim intervencijam;
 • dužan je i obavezan kada je na dužnosti da nosi radnu uniformu a na intervencijama i vježbama propisanu zaštitnu opremu;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • redovno izvještava Komandira službe o aktivnostima na planu obuke i osposobljavanja svih operativnih radnika službe;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Komandira Službe i pomoćniku komandira Službe;
 • za svoj rad je odgovaran Komandiru i pomoćniku Komandira Službe zaštite.

 

Tehnički rukovodilac održavanja. .................................................. 1 izvršilac

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi

 • III ili IV nivo stručne spreme tehničkog smjera;
 • položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja;
 • da je psihički i fizički sposoban za vršenje poslova zaštite i spašavanja;
 • da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije i
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na  poslovima zaštite i spašavanja;

Opis poslova:

 • odgovara za tehničku ispravnost vozila u cilju bezbjednosti saobraćaja;
 • vodi tehničku dokumentaciju vozila i opreme (karton tehničkih pregleda, održavanja i eksploatacije vozila i opreme);
 • vodi evidenciju izvedenih radova i ugrađenih dijelova na vozilima;
 • vodi evidenciju i neposredno rukovodi nedeljnim i mjesečnim pregledom vozila;
 • predlaže i učestvuje u vršenju nabavke rezervnih dijelova;
 • organizuje i neposredno rukovodi održavanjem i opravkom vozila i opreme;
 • kontroliše utrošak goriva, maziva i rezervnih dijelova;
 • kontroliše i čuva putne naloge, dijagramske listiće tahografa, radne i defektacione naloge za svako vozilo službe;
 • dužan je i obavezan kada je na dužnosti da nosi radnu uniformu a na intervencijama i vježbama propisanu zaštitnu opremu;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe  u cjelini;
 • u slučaju potrebe obavlja sve poslove i zadatke predviđene članom 21. tačka 8. (vatrogasac-spasilac);
 • obavlja i druge poslove po nalogu Komandira Službe zaštite;
 • za svoj rad odgovoran je Komandiru Službe zaštite, pomoćniku Komandira i Komandiru odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku.

 

Vatrogasac spasilac - komandir tima ...................................  5 izvršioca

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi

 • IV/1 nivo stručne spreme;
 • položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja;
 • da je psihički i fizički sposoban za vršenje poslova zaštite  i spašavanja;
 • da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije;
 • da ima najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na operativnim poslovima vatrogasca spasioca.

Opis poslova:

 •  rukovodi radom tima u toku dežurstva  i u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarima i drugim nepogodama;
 • vrši neposredan nadzor nad radom radnika tima i odgovoran je za njihov rad;

-          dužan je i obavezan kada je na dužnosti da nosi radnu uniformu a na intervencijama i vježbama propisanu zaštitnu opremu;

 • stara se i odgovoran je za ispravnost opreme sa kojom je tim  zaduženo;
 • organizuje rad u timu i odgovoran je za poštovanje radnog vremena i discipline u skladu sa pravilima službe i naredbom Komandira Službe;
 • obezbedjuje i odgovoran je za pravilno korišćenje zaduženih sredstava i opreme;
 • obavlja dežurstvo po smjenama i odgovoran je za stanje u jedinici za vrijeme dežurstva;
 • učestvuje u svim vidovima obuke i osposobljavnja u rukovanju specijalnim alatima, spravama i opremom, upoznavanjem sa svim procedurama i načinima postupanja u akcijama zaštite i spašavanja u saobraćajnim udesima i drugim tehničkim intervencijama
 • nakon dojave o požaru ili nekom drugom akcidentu naređuje pokret operativne grupe, određuje broj vatrogasaca spasilaca, vozila, opreme i drugih sredstava za izvođenje intervencije;
 • obavještava Dispečerski centar o stepenu i vrsti  akcidenata i u slučaju potrebe, predlaže angažovanje dodatnih snaga za preduzimanju mjera na otklanjanju posledica nastalog aksidenta;
 • učestvuje u izradi operativnih planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • za svoj rad odgovoran je Komandiru, pomoćniku Komandira i Komandiru odjeljenja za operativne poslove  Službe zaštite;
 • radi i druge poslove po naređenju Komandira i pomoćnik Komandira Službe zaštite.

 

Vatrogasac spasilac - dispečer.....................................................5 izvršioca                    

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi:

 • III ili IV nivo spreme - tehničkog smjera;
 • položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja;
 • da je psihički i fizički sposoban za vršenje poslova zaštite i spašavanja;
 • da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije;
 • da ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na operativnim poslovima vatrogasca spasioca.

Opis dužnosti, poslova i zadataka:

 • prima sve informacije vezane za rad službe i za angažovanje operativne jedinice;
 • uspostavlja komunikaciju sa OKC 112 i drugim nadležnim organima;
 • daje alarm na nivou dežurnog tima a po potrebi i kompletne jedinice radi organizovanja i upućivanja interventnih grupa na mjesto intervenicije;
 • dužan je i obavezan, kada stupi na dužnost da nosi radnu uniformu, a na intervencijama propisanu zaštitnu opremu;
 • učestvuje u svim vidovima obuke i osposobljavnja u rukovanju specijalnim alatima, spravama i opremom, upoznavanjem sa svim procedurama i načinima postupanja u akcijama zaštite i spašavanja u saobraćajnim udesima i drugim tehničkim intervencijama;
 • na zahtjev rukovodioca akcije spašavanja, uspostavlja komunikaciju sa svim subjektima čija je pomoć neophodna za uspješno izvođenje akcije;
 • radi u smjenama u toku dežurstva i po potrebi učestvuje u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarima i drugim elementarnim nepogodama;
 • obavještava komandira Službe o svim bitnim događajima vezanim za odvijanje akcija spašavanja;
 • stara se i odgovoran je za ispravnost opreme kojom je zadužen, za poštovanje radnog vremena u skladu sa pravilom službe i naredbom Komandira službe zaštite;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • za svoj rad odgovoran je Komandiru Službe zaštite, pomoćniku Komandira i Komandiru odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku;
 • radi druge poslove po naređenju Komandira Službe zaštite.

 

Vatrogasac spasilac ..................................................................... 20 izvršilaca 

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi :

-  III ili IV nivo spreme - tehničkog smjera;

-   položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja;

-   da je psihički i fizički sposoban za vršenje poslova zaštite  i spašavanja;

-   da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije;

-  da ima najmanje 6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na operativnim poslovima vatrogasca-spasioca.

Opis dužnosti, poslova i zadataka:

 • nepOsredno obavlja sve poslove i zadatke gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara izazvanih požarom, eksplozijom, havarijom i dr. akcidentnim i vanrednim situacijama,
 • učestvuje u svim vidovima obuke i osposobljavnja u rukovanju specijalnim alatima, spravama i opremom, upoznavanjem sa svim procedurama i načinima postupanja u akcijama zaštite i spašavanja u saobraćajnim udesima i drugim tehničkim intervencijama;
 • kada je raspoređen kao dežurni vozač upravlja vatrogasnim vozilima, vatrogasnim pumpama i drugim spravama koje se koriste na intervencijama i o tome vodi propisanu evidenciju;
 • vrši službu dežurstva po smjenama prema rasporedu koji donosi Komandir službe;
 • dužan je i obavezan, kada stupi na dužnost da nosi radnu uniformu, a na intervencijama propisanu zaštitnu opremu;
 • učestvuje u vršenju opravki na vozilima i opremi koje se obavljaju u okviru službe;
 • stara se i odgovoran je za ispravnost opreme kojom je zadužen, za poštovanje radnog vremena i lične discipline u skladu sa pravilom službe i naredbom Komandira službe;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • radi i druge poslove po naređenju komandira tima, pomoćnika Komandira, Komandira odjeljenja za operativne poslove i Komandira Službe zaštite.
 • za svoj rad odgovoran je Komandiru, pomoćniku Komandira i Komandiru odjeljenja za operativne poslove Službe zaštite;

 

Automehaničar.....................................................................................1 izvršilac

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi:

 • III ili IV nivo stručne spreme tehničkog smjera;
 • da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije;
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima održavanja motornih vozila;

Opis dužnosti, poslova i zadataka:

 • vrši održavanje motornih vozila koje jedinica posjeduje u skladu sa tehničkim mogućnostima Službe;
 • odgovara za tehničku ispravnost vozila u cilju bezbjednosti saobraćaja;
 • vodi evidenciju izvedenih radova i ugrađenih dijelova na vozilima;
 • predlaže i učestvuje u vršenju nabavke rezervnih dijelova;
 • dužan je i obavezan kada je na dužnosti da nosi radnu uniformu a na intervencijama i vježbama propisanu zaštitnu opremu;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • obavlja i druge poslove po nalogu Komandira Službe zaštite;
 • za svoj rad je odgovoran Komandiru Službe zaštite, pomoćniku Komandira i Komandiru odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku.

 

Spremištar........................................................................................1 izvršilac

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi :

 • III ili IV nivo stručne spreme;
 • da je psihički i fizički sposoban za vršenje poslova spremištara;
 • da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije;
 • da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

Opis dužnosti, poslova i zadataka:

 • odgovoran je za kvalitetno čuvanje i uskladištenje robe sa kojom je zadužen a koja se nalazi u magacinu;
 • odgovara i duži opremu i rezervne dijelove koji se nalaze u magacinu;
 • sastavlja mjesečni izvještaj utroška goriva i maziva i drugih  materijala i opreme, isti dostavlja Komandiru odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku;
 • blagovremeno obavještava Komandira službe o stanju zaliha goriva  i maziva i drugih materijala koji se nalaze u magacinu;
 • vrši zaduženje svih radnika zaštitnom opremom, obućom, odjećom i vodi evidenciju o rokovima trajanja iste;
 • vodi magacinsku kartoteku i održava je ažurnom;
 • vodi evidenciju sitnog inventara i osnovnih sredstava;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • za svoj rad odgovoran je Komandiru službe, pomoćniku Komandira i Komandiru odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku;
 • radi i druge poslove po naređenju Komandira Službe zaštite.

 

Serviser ...........................................................................................1 izvršilac

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi vršenja poslova:

 • najmanje III nivo spreme -  tehničkog smjera;
 • da je psihički i fizički sposoban za vršenje poslova zaštite  i spašavanja;
 • da ima položen vozački ispit „B“ i „C“ kategorije;
 • da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva;
 • položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite i spašavanja;

Opis dužnosti, poslova i zadataka:

 • vrši servisiranje i opravku svih protivpožarnih aparata i druge opreme Službe zaštite;
 • radi na punjenju i kontroli vatrogasnih aparata za potrebe Službe zaštite, kao i vršenjem usluga trećim licima;
 • potpisuje kartone o tehničkoj ispravnosti vatrogasnih aparata;
 • vrši opravku oštećene opreme (vatrogasna crijeva, spojke i druga oprema) sa kojom raspolaže Služba;
 • poslove obavlja u servisnoj radionici, a po potrebi na terenu ako se za tim ukaže potreba;
 • vodi propisanu evidenviju i prati rokove o izvršenoj kontroli vatrogasnih aparata u skladu sa Zakonom; 
 • stara se i odgovoran je za ispravnost opreme kojom je zadužen;
 • primjernim vladanjem i ponašanjem mora čuvati svoj ugled i ugled Službe u cjelini;
 • za svoj rad odgovoran je Komandiru službe i pomoćniku Komandira  i Komandiru odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku;
 • radi i druge poslove po naređenju Komandira Službe zaštite.

 

Samostalni referent  - administrativni radnik....................................... 2 izvršioca

Izvršni kadar - platni razred 30 - 29

Uslovi:

 • IV nivo  spreme - ekonomskog ili nekog drugog smjera;
 • 1 godina radnog iskustva;
 • položen stručni ispit za rad u državnim organima uprave.

Opis dužnosti, poslova i zadataka:

 • obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe komandira Službe zaštite:
 • sastavlja, vodi i ažurira detaljne operativne procedure za odobravanje i obradu plaćanja iz budžeta za potrebe Službe;
 • obezbjeđuje prijem i  kontrolu dokumentacije dostavljene lokalnom trezoru;
 • vrši prijem, registraciju i provjeru svih zahtjeva za plaćanje ostalih dokumenata koji se unose u glavnu knjigu;
 • obezbjeđuje da se sva plaćanja efikasno i efektivno registruju i odobre;
 • obezbjeđuje tačnu i ažurnu evidenciju svih izdataka vezanih za nabavku roba i pružanje usluga;
 • priprema i dostavlja  dokumentaciju za javne nabavke za potrebe Službe;
 • vodi statistički izvještaj funkcinisanja službe;
 • zavodi i čuva sva normativna akta i odluke;
 • organizuje otpremanje pošte;
 • vodi interni djelovodni protokol;
 • vodi evidenciju rada i u vezi sa radom;
 • fakturiše izvršene usluge i vodi internu knjigu ulaznih i izlaznih faktura;
 • vrši naplatu usluga servisa za kontrolu i punjenje vatrogasnih aparata i opreme;
 • vodi evidenciju o izvršenoj kontroli  i servisiranju vatrogasnih aparata;
 • sastavlja mjesečni izvještaj o utrošku goriva i maziva i drugog potrošnog materijala;
 • prima i upućuje stranke kod Komandira Službe prema slobodnim i dogovorenim terminima;
 • prosleđuje poštu komandiru Službe na potpis i istu distribuira na dalja postupanja;
 • uspostavlja telefonske veze za sve zaposlene u Službi;
 • šalje, prima i prosleđuje faksove i mejlove za potrebe Službe;
 • po potrebi obavlja daktilo poslove i poslove kopiranja za potrebe Službe;
 • stara se o isticanju dokumenata na oglasnu tablu;
 • vodi zapisnik sa sastanaka;
 • zakazuje poslovne sastanke Komandiru službe i obezbjeđuje tehničke uslove za njihovo nesmetano održavanje;
 • obezbjeđuje posluživanje gosti i stranaka;
 • priprema i organizuje službena putovanja;
 • radi i druge poslove po nalogu komandira Službe kome odgovara za svoj  rad.

 

VII. NADZOR

Član 22.

Nadzor nad zakonitošću rada Službe zaštite vrši Predsjednik opštine.

 

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite opštine Pljevlja br. 14-032-1312  od 12. 11. 2013. godine i Pravilnik o izmjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesata Službe zaštite opštine Pljevlja br. 14-032-1312/1  od 27. 12. 2013. godine.

Član 24.

 

Raspored radnika Službe zaštite, saglasno ovom Pravilniku izvršiće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilknika.

Član 25.

Ovaj Pravilnik objaviće se na oglasnoj tabli Službe zaštite.

Član 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Predsjednika opštine.

 

Dajem saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj

organizaciji  i  sistematizaciji  poslova

Službe  zaštite  opštine  Pljevlja

Br. 032-245/2015-1 od 02. 03. 2015.godine

 

 

 

 

 

 

                                                                       

            Predsjednik                                                                            Komandir Službe zaštite                                                         

           Mirko Đačić                                                                                     Goran Čavić

 __________________                                                                      __________________       
Pogledajte još:

 • :
 • :

Besplatan poziv 123

Prijatelji sajta


Novo Beogradsko Knjižarsko
Putin
Avalon LTD
PV Informer
VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SLUZBE ZASTITE OPSTINE PLJEVLJA MOŽETE PREGLEDATI OVDE