16/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

To­kom ju­če­ra­šnjeg da­na iz­nad se­la Zblje­vo go­re­la je li­sto­pad­na šu­ma. Ka­ko mje­šta­ni Zblje­va na­gla­ša­va­ju po­ža­rom je za­hva­će­no pod­ruč­je iz­nad se­la ko­je se na­zi­va Pro­plan­ci, te da va­tra ne ugro­ža­va na­se­lje­ni dio se­la.

U plje­valj­skoj Slu­žbi za­šti­te i spa­sav­nja ka­žu da im po­žar ni­je pri­ja­vljen i da sto­ga ni­je­su ni ima­li in­ter­ven­cija na pod­ruč­ju se­la Zblje­vo.

Izvor: Dan