16/04/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Na osnovu Člana 3,6 i 42. Zakon o zaštiti i spašavanju ( ,,Sl.list RCG“ br. 13/07 od 18.12.2007, 005 /08 od 23.01.2008, 032 /11 od 01.07.2011, 054 /16 od 15.08.2016.), i Člana 57. Statuta opštine Pljevlja ( ,,Sl. list RCG – opštinski propisi“br.37/ 2004, 30/2007, i ,,Sl.list CG – opštinski propisi. br. 11/2008,21 / 2009 i 32/2009)  donosim:

NAREDBU

o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Pljevlja

ODREDBE

U cilju preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarima, opštinski organi, Služba zaštite, preduzeća, ustanove i druga pravna lica kao i građani, dužni su da odmah preduzmu mjere na otklanjanju opasnosti od požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju.

Svi subjekti na teritoriji opštine Pljevlja dužni su sprovoditi zaštitu od požara organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su izražene mogućnosti nastajanja požara, zbog meteoroloških i drugih uslova, kao i u slučajevima javljanja elementarnih nepogoda.

Naređene mjere striktno sprovoditi u periodu od 15.08. do 30.10.2018. godine, kada su i mogućnosti za nastajanje požara izražene zbog meteoroloških uslova, naročito na otvorenom prostoru.

Organizovanje i sprovođenje naređenih mjera vršiće se u svemu po Zakonu o zaštiti i spašavanju, ( ,,Sl.list RCG“ br. 13/07 od 18.12.2007,  005 /08 od 23.01.2008, 032 /11 od 01.07.2011, 054 /16 od 15.08.2016), Planu zaštite od požara koji je donijela SO Pljevlja, planova ZOP-a preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica, kao i ove naredbe.

II –  MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI OD POŽARA

1. Preduzeća i druge organizacije dužni su:

– Ažurirati postojeće planove zaštite od požara, i na osnovu istih donijeti operativni plan pojačanih mjera zaštite od požara za navedeni period, u kojem obuhvatiti i mjere iz ove naredbe.

– Izvršiti pregled postojeće protivpožarne opreme, nađene nedostatke otkloniti tako što će se dotrajala i zastarjela zamjeniti novom i savremenijom.

– Preko sredstava informisanja i na drugi način stalno raditi na upoznavanju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara.

– Lica koja rade na poslovima zaštite od požara angažovati na utvrđivanju požarnih opasnosti i preduzimanju mjera da se ove opasnosti otklone.

– Obezbjediti telefone za dojavu požara, a sve vatrogasce, čuvare, portire i dežurna lica upoznati sa telefonskim brojevima na koje mogu prijaviti požar. Služba zaštite (123)

– Sve zaposlene upoznati sa opasnostima od požara i iste obučiti u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara.

– Na vidnim mjestima postaviti table upozorenja o opasnostima od požara.

– Izvršiti potpuno i detaljno raščišćavanje dvorišta, skladišnih prostora, placeva i ostalih površina.

– Redovno kositi travu i istu odmah uklanjati kao i druge materijale koji mogu biti uzrok požara.

– Sve unutrašnje saobraćajnice dovesti u stanje da se mogu koristiti za nesmetano kretanje vatrogasnih vozila.

– Izvršiti detaljan pregled električnih instalacija, nađene nedostatke otkloniti i dovesti u ispravno stanje.

– Svakodnevno nakon završetka radnog vremena, uklanjati zapaljive materije kao i sav otpadni materijal iz radnih prostorija, ulaza, prolaza i blizine objekta.

– Sprovođenju ovih mjera pristupiti odmah, a za realizaciju su odgovorni rukovodioci pravnih lica.

2. D.O.O. “VODOVOD“ – Pljevlja, u obavezi je da izvrši pregled spoljašnje gradske hidrantske mreže, i da istu održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim normativima za hidrantsku mrežu.

Rok: Trajan

3. D.O.O. „VODOVOD“ – Pljevlja, dužno je držati u ispravnom stanju cisterne za prevoz vode i u slučaju požara većih razmjera iste staviti na raspolaganje Službi zaštite ako to ona zatraži.

4. Skupštine vlasnika stambenih zgrada dužne su:

– dovesti u ispravno stanje protivpožarne hidrante i ostala protivpožarna sredstva i opremu.

– rasčistiti zajedničke dijelovezgrada: podrume, tavane, stepeništa i iz istih ukloniti nepotreban materijal koji može izazvati požar.

– ključeve od lifta, pomoćnih prostorija, elektroormara, podruma, tavana, hidrantskih ormara držati kod stanara u prizemnom spratu.

Rok: 15.08.2018.godine.

5. D.O.O. “ČISTOĆA“ – Pljevlja dužno je izvršiti uređenje svih zelenih površina, parkova, šetališta koje se nalazi u granicama GUP-a, i da sve zapaljive materijale redovno uklanja i deponuje na za to određeno mjesto (sasušenu travu, kao i opalo lišće i granje).

– D.O.O.“ ČISTOĆA“ – Pljevlja obavezno je kontrolisati deponiju smeća, i držati pod kontrolom požare koji se javljaju.

6. “CRNA GORA PUT“ AD – Sekcija za puteve Pljevlja, dužna je redovno održavati magistralne putne pravcekoji se nalaze na teritoriji opštine Pljevlja i redovno uklanjati sušenu travu i korov koji se nalaze u neposrednoj blizini puta.

Rok: odmah i stalan zadatak.

7. Služba zaštite opštine Pljevlja dužna je da izvrši detaljan pregled opreme i sredstava za gašenje požara, i sve nedostatke odmah otkloni, da preduzme sve mjere i aktivnosti radi poboljšanja interventne spremnosti službe.

8. EP Elektroprivreda CG sekcija „Elektrodistribucija“ Pljevlja, dužna je uspostaviti pojačanu službu dežurstva kako bi se u slučaju potrebe, a na zahtjev CB Pljevlja ili Službe zaštite mogla izvršiti redukciju napajanja strujom određenih potrošača.

9. Zavod za hitnu medicinsku pomoć PG PJ Pljevlja, dužan je držati u pripravnosti jedno sanitetsko vozilo sa stručnom ekipom koje će na poziv Komandira Službe zaštite biti angažovano za pružanje medicinske pomoći.

10. Uprava za šume CRNAGORA ŠUME – područna jedinica – Pljevlja, dužna je da preduzme sve mjere i radnje u skladu sa Zakonom o šumama na planu zaštite šuma od požara, a u slučaju izbijanja požara odmah preduzeti mjere i aktivnosti na njegovom gašenju.

11. „Vektra-Jakić“ – Pljevlja dužna je da preduzme sve aktivnosti zaštit ešuma od požara, a uskladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o koncesijama.

12. MUP – Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost, dužan je izvršiti nadzor nad mjerama ZOP-a i sve subjekte upozoriti da su dužni da poštuju mjere zaštite od požara propisane Zakonom i ovom Naredbom.

– Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

13. 08. 2018. godine

PREDSJEDNIK

Mirko Đačić