16/04/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Vatrogascima dogorelo

Oko300 pri­pad­ni­ka slu­žbi za­šti­te i spa­sa­va­nja, oku­plje­nih oko Stru­kov­nog sin­di­ka­ta va­tro­ga­sa­ca ( SSV ) iz svih cr­no­gor­skih gra­do­va, pro­te­sto­va­lo je ju­če is­pred Skup­šti­ne. Ne­za­do­volj­ni su predlogom iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o za­šti­ti i spa­sa­va­nju ko­ji­ma im se uma­nju­je obim postojećih pra­va. Va­tro­ga­sci tra­že 30 od­sto ve­će pla­te, sti­ca­nje pra­va na pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju sa 55 go­di­na sta­ro­sti i be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž ka­ko je to tre­nut­no re­gu­li­sa­no za­ko­nom.
Va­tro­ga­sci zah­ti­je­va­ju če­ti­ri mje­se­ca be­ne­fi­ci­ra­nog sta­ža na 12 mje­se­ci efek­tiv­nog ra­da, re­gu­li­sa­nje sta­tu­sa va­tro­ga­sca-spa­si­o­ca na­kon uma­nje­nja ili gu­bit­ka rad­ne spo­sob­no­sti, te tre­ti­ra­nja pro­fe­si­o­nal­nog va­tro­ga­sca-spa­si­o­ca kao slu­žbe­nog li­ca.

Pred­sjed­nik SSVCG Mi­lan Bo­jo­vić po­ru­čio je po­sla­ni­ci­ma i Vla­di da on i nje­go­ve ko­le­ge tre­nut­no pro­te­stu­ju mir­no i do­sto­jan­stve­no, ali i da ne tre­ba is­ku­ša­va­ti nji­ho­vo str­plje­nje. Ta­ko­đe je istakao i da ni­je is­klju­če­no ni ra­di­ka­li­zo­va­nje pro­te­sta, u za­vi­sno­sti od od­no­sa pre­ma nji­ho­vim za­htje­vi­ma.
Već smo raz­go­va­ra­li sa čla­no­vi­ma skup­štin­skog Od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu i svi oni su nas po­dr­ža­li. Ipak, ni­je­smo do­bi­li iz­ri­či­to obe­ća­nje da će se u za­kon uvr­sti­ti sve ono što tra­ži­mo. Nama se pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma za­ko­na uma­nju­je obim pra­va ko­ja smo ima­li ra­ni­je i to ni­je pošte­no. Rad­na gru­pa ko­ja je ra­di­la na iz­mje­na­ma za­ko­na pri­hva­ti­la je na­še broj­ne su­ge­sti­je, ali se u ko­nač­nom te­stu ko­ji je pre­dat Skup­šti­ni ni­je na­šlo ono na če­mu smo mi in­sis­ti­ra­li – ka­zao je Bo­jo­vić.
On is­ti­če da va­tro­ga­sci tra­že da im se uka­že po­što­va­nje i da svi ima­ju ista pra­va na ni­vou dr­ža­ve.
Si­tu­a­ci­ja je ta­kva da u za­vi­sno­sti od gra­da ima­mo i raz­li­či­te uni­for­me. Ta­ko je i sa pla­ta­ma i pravi­ma. Ho­će­mo da svi ima­mo iste uni­for­me i da svi ima­mo ista pra­va i jed­nak ko­e­fi­ci­jent. Ko­e­fi­ci­jent za sred­nju struč­nu spre­mu je svu­da 4,1. Za­mi­sli­te sad da upo­re­di­te va­tro­ga­sca i čo­vje­ka u kan­ce­la­ri­ji ko­ji ima­ju iste pla­te, a pri­ro­de po­slo­va su im pot­pu­no raz­li­či­te. Va­tro­ga­sac, od­no­sno spa­si­lac sva­kog da­na ri­zi­ku­je ži­vot ra­de­ći svoj po­sao, što ni­je i slu­čaj sa mno­gim za­po­sle­ni­ma koji ima­ju i sta­tus slu­žbe­nih li­ca – oci­je­nio je Bo­jo­vić.

On je na­veo da će pred­stav­ni­ci sin­di­ka­ta va­tro­ga­sa­ca tra­ži­ti sa­sta­nak sa svim po­sla­nič­kim klubovi­ma.
Ne­ka ne ku­ša­ju na­še str­plje­nje. Tač­no je da smo mi iz­dr­ži­vi, ali ne­ka nas ci­je­ne. Naš po­sao je jako te­žak i hu­man. Dje­ca u vr­ti­ći­ma i ško­la­ma pje­va­ju i uče o va­tro­ga­sci­ma i o to­me ko­li­ko smo mi bit­ni, ali evo ovi sa fa­kul­te­ti­ma ne zna­ju ko­li­ko smo po­treb­ni dru­štvu. Stal­no nam sma­nju­ju obim pra­va i to je ne­pri­hva­tlji­vo – po­ru­čio je Bo­jo­vić.

On je is­ta­kao da su va­tro­ga­sci ti ko­ji spa­sa­va­ju ugro­že­ne u ze­mljo­tre­su, po­pla­va­ma, po­ža­ri­ma…
Pa i ka­da do­đe do ude­sa mi smo ti ko­ji iz­vla­če une­sre­će­ne, a po­li­caj­ci sa­mo ra­de uvi­đaj – naglasio je pred­sjed­nik SSV.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta ( USS ) Sr­đa Ke­ko­vić ka­zao je da sin­di­kat već ima po­dr­šku Od­bo­ra za bez­bjed­nost i na­da se da će svi po­sla­ni­ci sta­ti uz va­tro­ga­sce.
Oni su na­ja­vi­li da će­mo na­sta­vi­ti raz­go­vo­re da se vi­di šta sve mo­že da se pri­hva­ti. Oče­ku­je­mo po­dr­šku svih po­sla­nič­kih klu­bo­va. Mi sa­mo tra­ži­mo da se is­po­štu­je ono što je is­pre­go­va­ra­no na ni­vou rad­ne gru­pe – na­veo je Ke­ko­vić.

Po­ni­že­na ka­te­go­ri­ja slu­žbe­ni­ka

Ce­tinj­ski va­tro­ga­sci ni­je­su za­do­volj­ni tret­ma­nom ko­ji ima­ju, a nji­hov pred­stav­nik Slav­ko Jan­ko­vić ka­zao je „Da­nu” da su on i nje­go­ve ko­le­ge po­ni­že­ni.

Va­tro­ga­sci u ci­je­loj dr­ža­vi su po­ni­že­na ka­te­go­ri­ja slu­žbe­ni­ka. U ci­vi­li­zo­va­nom svi­je­tu po­sao vatro­ga­sca je je­dan od naj­hu­ma­ni­jih i oni su po­što­va­ni i uva­ža­va­ni. Sa­mo u Cr­noj Go­ri to ni­je slučaj i do­ve­de­ni smo u si­tu­a­ci­ju da smo, uz sve uva­ža­va­nje, na ni­vou ko­mu­nal­nog rad­ni­ka. Sva­ki po­sao je po­šten i ne­ću ni­kog da po­ni­ža­vam, ali mi mo­ra­mo bi­ti iz­dvo­je­ni i ima­ti ve­ća pra­va od ovih ko­ja nam da­ju jer ri­zi­ku­je­mo ži­vot ra­de­ći ovaj po­sao. Ni­je­smo mi sreć­ni što mo­ra­mo da prote­stu­je­mo da bi nas ne­ko pri­mi­je­tio – ka­zao je Jan­ko­vić, po­zi­va­ju­ći gra­do­na­čel­ni­ka Ce­ti­nja Alek­san­dra Bog­da­no­vi­ća da u ime Za­jed­ni­ce op­šti­na po­dr­ži za­htje­ve va­tro­ga­sa­ca.

Izvor: DAN