22/04/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

INTERNA NAREDBA SLUŽBE ZAŠTITE OPŠTINE PLJEVLJA

 

SLUŽBA ZAŠTITE

OPŠTINE PLJEVLJA

Broj :

Pljevlja, 29. 07. 2015. god.

 

         Na osnovu člana 44. Zakona o zaštiti i spašavanju (Sl. list CG br. 13/07) i člana 21. tačka 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite opštine Pljevlja komandir Službe zaštite donosi :

         

N  A  R  E  D  B  U

 

1.  Rad radnika u Službi zaštite obavljaće se u tri smjene i to :

                           I smjena:  od 0700 h   do  1400 h

                          II smjena:  od 1400 h   do  2200 h

                         III smjena:  od 2200 h   do  0700 h   narednog dana

Radnici u smjeni koji predaju dužnost ne smiju napustiti radno mjesto prije popune naredne smjene kada će se izvršiti primopredaja dužnosti.

2. Vođe timova su obavezni da organizuju primopredaju dužnosti i da lično izvrše uvid u istu.

3. Vođa tima je odgovoran  za rad smjene i dužan je da organizuje jutarnje, dnevne, sedmodnevne i mjesečne preglede o čemu vodi evidenciju u knjizi dežurstva i na posebnom izvještaju.

Jutarnji pregled je aktivnost u periodu od 700– 730 h kada će se izvršiti primopredaja dužnosti. Na jutarnjem pregledu učestvuju svi radnici dežurne smjene koji su obavezni da obave sledeće radnje:

 •  vizuelni pregled vozila i pripadajuće opreme,
 •  provjera nivoa rashladne tečnosti u vozilima,
 •  provjera nivoa ulja u motorima vozila,
 •  provjera nivoa goriva i ispravnosti plombi na rezervoarima vozila,
 •  zamjena tahografskih listića (traka) u vozilima koja ih posjeduju,
 •  dežurni vozač na licu mjesta upisuje stanje kilometraže u knjige vozila,
 •  dežurni radnik preuzima obaveze u servisu PP aparata i radionici,
 • Dežurstvo u servisu PP aparata i radionici obavljaće se samo u prvoj smjeni i obavljaće ga serviser i po potrebi spremištar. U slučaju većeg obima posla vođa tima će odrediti potreban broj izvršilaca u dogovoru sa komandirom odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku. Dežurstvo će se obavljati radnim danima.

          Dnevni pregled se vrši prilikom preuzimanja dužnosti i posle svake upotrebe vozila na intervencijama i vježbama.

            Prilikom pregleda potrebno je ustanoviti da li su vatrogasna oprema i druga sredstva na određenom mjestu i da li ima nekih nedostataka. Uočene nedostatke u okviru mogućnosti treba otkloniti i konstatovati u knjizi dežurstva i u posebnom izvještaju. Ako su vozila korištena potrebno je provjeriti i stanje goriva, ulja, rashladne tečnosti i preduzeti mjere za dopunu.  

           Sedmodnevnim pregledom predviđene su sledeće radnje:

 •  kontrola kompletnosti propisane opreme u vozilu,
 •  kontrola pneumatika ( vizuelni pregled spoljašnjih guma ),
 •  mjerenje nivoa rashladne tečnosti (po potrebi dosuti vodeći računa o vrsti rashladne tečnosti),
 •  mjerenje nivoa ulja u motoru ( dosuti potrebnu količinu do mjeračem predviđenog nivoa ),
 •  kontrola nivoa goriva ( dopuniti rezervoar ako je nivo goriva niži od ¾ zapremine rezervoara ),
 •  detaljno pranje vozila ( spolja i iznutra ),
 •  kontrola ispravnosti kardanskog sklopa,
 •  kontrola i razrada svih pokretnih elemenata na vozilu ( ventili, držači, top, pufer, brave, baglame… ),
 •  kontrola ispravnosti svjetlosne i zvučne signalizacije, provjera radio veze u vozilima koja je posjeduju,
 •  kontrola  šrafova koji su dostupni, a nisu predviđeni da se dotežu kilo ključem,
 •  kontrola  pumpi i uređaja koji su u sklopu vozila ( gorivo, ulje, ispravnost ),
 •  kontrola merdevina ( pregled, razvlačenje, čišćenje ),
 •  sitne limarske opravke na oštećenim dijelovima vozila,
 •  čišćenje garažnog mjesta za vozilo koje je tog dana planirano za pregled.

      Sedmodnevni pregled vršiće se svakoga dana za po jedno vozilo, a redosled vozila će biti istaknut na oglasnoj tabli Službe zaštite.

       Pregled će se vršiti u prvoj smjeni, a relacija za probnu vožnju je Borovica ili Trlica u zavisnosti od vremenskih uslova i drugih zahtjeva koji se regulišu tom vožnjom.

       Ako se pregled ne obavi u prvoj smjeni zbog drugih aktivnosti, obaveze po ovom osnovu se prenose u drugu smjenu.

       Prilikom nedeljnog pregleda prenosnih i prevoznih pumpi za crpljenje vode izvršiti sledeće radnje:

 •  čišćenje pumpi,
 •  kontrola nivoa ulja i goriva ( po potrebi dosuti ),
 •  kontrola kompletnosti i ispravnosti prateće opreme za pumpe.

 Pri nedeljnom pregledu pumpe ne puštati u rad ako nije obezbijeđeno crpljenje vode.

NAPOMENA: Kada se prilikom kontrole nivoa goriva u rezervoaru ( koju vrši dežurni vozač u prisustvu još jednog zaposlenog koga odredi vođa tima ) utvrdi da je nivo goriva ispod 3/4 rezervoara pristupa se dopunjavaju istog. Na benzinsku pumpu odlazi dežurni vozač i lice koje je za to određeno ( komandir odjeljenja za preventivu, održavanje i logistiku ili drugo lice koje za to odredi komandir službe ). Po povratku u jedinicu pristupa se plombiranju rezervoara tako što se isti otvori kako bi se utvrdio nivo dopunjenosti gorivom,  a zatim se plombira u prisustvu  dežurnog vozača i vođe tima.

  Mjesečni pregled obuhvata:

 • sve radnje sedmodnevnog pregleda,
 • detaljno pranje i čišćenje vozila, motornih pumpi i ostalih vatrogasnih uređaja,
 • mjerenje nivoa ulja u  kočionom sistemu, glavi upravljača, menjaču i diferencijalu, hidrauličnoj pumpi i centrifugalnoj pumpi  koja pripada vozilu ( dosuti potrebne količine do mjeračem predviđenih vrijednosti ),
 • čišćenje akumulatorskih klema i provjera nivoa tečnosti u akumulatorima,
 • na punjaču izvršiti dopunjavanje akumulatora na pumpama i agregatima – koji posjeduju akumulatore,
 • mijenjanje ulja u vozilima prema uputstvu proizvođača,
 • podmazivanje kompletnog vozila,
 • premotavanje potisnih crijeva, ispitivanje na pritisak, pranje i numerisanje,
 • mokru proba svih vodenih armatura.                                                                                                                                                                    

      Mjesečni pregled vršiće se  prvog radnog dana u tekućem mjesecu kada je vozilo došlo na red po istaknutom rasporedu ( neradni dani su vikend, državni i vjerski praznici ).

      Ako se pregled ne obavi zbog vremenskih uslova ili prioritetnijih aktivnosti, predviđene radnje se prenose za naredni dan.

       Prilikom mjesečnog pregleda prenosnih i prevoznih pumpi za crpljenje vode potrebno je pored ostalog startovati motore i držati ih u radu najviše jedan minut. Ukoliko se omogući proba sa crpljenjem vode rad može biti znatno duži.

 4. Pripravnost radnika Službe zaštite obavljaće se po sledećem rasporedu:

 • 0700 – 1400 h     pripravna će biti  II smjena,
 • 1400 – 2000 h     pripravna će biti  I smjena,
 • 2000 – 2200 h     pripravna će biti  III smjena,
 • 2200 – 2400 h     pripravna će biti II smjena i
 • 0000 –  700  h     pripravna će biti I smjena ( iz narednog dana )

       Pripravni radnici će se angažovati:

 1. ako je Službi zaštite dojavljen akcident čija sanacija zahtijeva više radnika nego što ih ima u dežurnoj smjeni,
 2. ako su svi  radnici dežurne smjene na intervenciji, pa je potrebno organizovati dežurstvo u Službi zaštite.

    Vođa tima, sam ili u dogovoru sa pretpostavljenim starješinom vrši procjenu koliko mu je radnika potrebno da bi organizovao normalno funkcionisanje službe.

    Dežurni dispečer u dogovoru sa vođom tima obavještava vođu tima pripravne smjene o akcidentu koji se desio i o potrebnom broju radnika  koje treba angažovati.

    Vođa tima pripravne smjene obavještava radnike da se jave u Službu zaštite. Pri tome  vodi računa da svi radnici budu ravnomjerno zastupljeni.

    U slučaju potrebe mogu se angažovati svi radnici koji su tog dana na dužnosti, pa i oni koji koriste slobodne dane.

    Pripravni radnici su dužni da svoje odsustvo iz grada blagovremeno najave Službi zaštite.

    Na znak vatrogasne sirene ( daljinski alarm ) svi operativni radnici su dužni da se jave u Službu zaštite.

    Na intervenciju po pravilu prvo odlaze radnici koji su u momentu dojave akcidenta na dužnosti, a potom pripravni radnici.

    U cilju blagovremenog obavještavanja svi radnici su obavezni da Službi zaštite dostave brojeve telefona ( fiksni, mobilini, uslužni ) na koje ih pretpostavljeni starješina i dežurni dispečer mogu dobiti.

5. Vođa tima je dužan da obezbjedi pravilno, tačno i blagovremeno prikupljanje informacija o požaru i drugim akcidentima. Ove poslove obavljaće radnik ( dežurni dispečer ) koga  odredi vođa tima.  

      Prilikom dojave akcidenta radnik koji obavlja poslove dežurnog dispečera dužan je da sazna:

 • vrstu akcidenta,
 • obim i mjesto nastanka,
 • tačnu adresu i najkraći put do mjesta akcidenta,
 • ima li opasnosti po ljudske živote i materijalna dobra i
 • druge podatke potrebne za brzo i bezbjedno saniranje akcidenta.

      Pored prijema dojave radnik koji obavlja poslove dispečera uz saglasnost vođe tima, dužan je da:

 • obavijesti komandira i pomoćnika komandira Službe zaštite,
 • izvrši uzbunjivanje pripadnika Službe zaštite po pravilima uzbunjivanja,  
 • uspostavi komunikaciju sa dežurnom službom elektrodistribucije,
 • uspostavi komunikaciju sa dežurnom službom policije,
 • uspostavi komunikaciju sa službom hitne pomoći,
 • uspostavi komunikaciju sa drugim organizacijama,
 • vodi evidenciju u knjizi dojave ( dispečerska knjiga ) o svim telefonskim pozivima, vremenu odlaska i povratka sa intervencija,
 • vodi evidenciju po imenima učesnika na intervenciji i onih koji su ostali da dežuraju.

6. Vođa tima određuje koliko će radnika i kojim vozilom krenuti na intervenciju.

7. Prilikom odlaska na intervenciju vozači vatrogasnih vozila moraju poštovati saobraćajne propise u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i koristiti odgovarajuću signalizaciju. Prilikom kretanja vozila noću koristiti samo rotaciona svijetla, bez uputrebe sirene.

8. Akcijom spašavanja ljudi i materijalnih dobara rukovodi vođa tima. Rukovođenje akcijom može preuzeti komandir Službe zaštite ili njegov pomoćnik ako je to potrebno.

9. Rad Službe zaštite zasniva se na principima komandovanja i sva naređenja pretpostavljenih moraju se izvršavati bez pogovora, osim ako naređenje predstavlja krivično djelo.

10. Ukoliko je neko od radnika spriječen da dođe na posao po utvrđenom rasporedu dužan je da blagovremeno obavijesti vođu tima o razlogu odsustva koji će u dogovoru sa komandirom Službe zaštite ili njegovim pomoćnikom obezbijediti zamjenu.

11. Vođu tima u njegovom odsustvu mijenja njegov zamjenik ili drugi radnik koga odredi komandir Službe zaštite ili njegov pomoćnik.

12. Međusobna zamjena radnika je moguća, ali uz prethodnu saglasnost neposrednih rukovodioca. Zamjena će se obavljati po sledećim pravilima:

 • radnika može mijenjati kolega koji je isti po opisu poslova u službi,
 • radnik koji je tog dana slobodan i koji je posle svoje smjene odmarao minimum 8 sati, a ne stupa u svoju smjenu dok ne napravi pauzu od minimum 8 sati posle mijenjanja,
 • radnik koji mijenja preuzima i obaveze pripravnosti mijenjanog radnika,

Komandir Službe zaštite ili njegov pomoćnik zadržavaju pravo zabrane zamjena u slučajevima povećanog obima posla i drugih organizacionih problema.

13.  Vatrogasnu sirenu ( daljinski alarm )  koristiti u sledećim slučajevima:

         a) svakog 15 – og u mjesecu ( 1 signal ) radi provjere ispravnosti sistema,

         b) prilikom većih akcidenata kada je potreban veći broj izvršilaca za njegovu sanaciju,

         c) prilikom davanja uzbune, radi provjere spremnosti jedinice.

14. Za vrijeme vršenja dužnosti radnici su dužni da nose propisanu jednobraznu radnu uniformu, a pri gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara dužni su da koriste  zaštitnu opremu.

15. U prostorijama Službe zaštite nije dozvoljen boravak licima koja su pod dejstvom alkohola, bez obzira da li su zaposleni u Službi zaštite.

16. U prostoriji za noćni odmor zaposlenima je dozvoljen boravak u periodu od 2300– 0600 h, s tim što je obavezno da dežurni dispečer ili radnik koga za to odredi vođa tima bude budan i boravi u prostoriji za dežurstvo kako bi primao pozive o nastalim akcidentima.

Naredba stupa na snagu odmah, a njenim donošenjem prestaje važenje Naredbe broj 1/14 od 29. 04. 2014. godine.

Nepoštovanje ove naredbe predstavlja težu povredu radne discipline u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Sl. list C.G. br. 50/08).

 

v. d. K O M A N D I R,

Goran Čavić