05/03/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

U pr­vih 25 da­na mar­ta na pro­sto­ru plje­valj­ske op­šti­ne de­si­lo se čak 117 po­ža­ra na otvo­re­nom. Pre­ma po­da­ci­ma Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nje, ve­ći­na tih po­ža­ra je iza­zva­na pa­lje­njem li­va­da i pro­ljeć­njim či­šće­njem dvo­ri­šta i ba­šta. Osim šu­ma i li­va­da go­re­la su i si­je­na, a bi­lo je i slu­ča­je­va da su stra­da­li i stam­be­ni objek­ti

– Od 16. do 25. mar­ta bi­lo je 99 po­ža­ra. U jed­nom da­nu, 24. mar­ta, bi­lo je čak 17 po­ža­ra na se­o­skom i grad­skom pod­ruč­ju, a na­red­nog da­na re­gi­stro­va­li smo 10 po­ža­ra – sa­op­šte­no je iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja uz ob­ja­šnje­nje da je na Cr­nom vr­hu bio naj­ve­ći po­žar, gdje je iz­go­rio či­tav kom­pleks bo­ro­ve šu­me, dok su va­tro­ga­sci je­dva uspje­li da od­bra­ne stam­be­ne i po­moć­ne objek­te

U Slu­žbi za­šti­te i spa­sa­va­nja na­vo­de da je re­kord­na go­di­na sa bro­jem po­ža­ra bio mart 2007, ka­da su re­gi­stro­va­na 53 po­ža­ra, a to­kom pro­šle go­di­ne va­tro­ga­sci su u mar­tu in­ter­ve­ni­sa­li sve­ga 19 pu­ta.

Izvor: Dan