20/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) ima tri avi­o­na za ga­še­nje po­ža­ra, a to­kom ljet­nje se­zo­ne bi­će iz­najm­ljen još je­dan „dro­ma­der“, sa­op­šte­no je „Da­nu“ iz tog re­so­ra. Di­rek­to­rat za van­red­ne si­tu­a­ci­je MUP-a ju­če je po­čeo kam­pa­nju „Mje­sec za­šti­te od po­ža­ra“, a u tom re­so­ru tvr­de da su sprem­ni za po­žar­nu se­zo­nu. Pro­sječ­no na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re de­si se pre­ko 1.000 po­ža­ra.
„Da­nu“ su iz MUP-a ka­za­li da za tu na­mje­nu ima­ju na ras­po­la­ganj tri avi­o­na – dva „air trac­tor-a“ i je­dan „dro­ma­der M18“ i 176 va­tro­ga­snih vo­zi­la.

Na­mje­ra­va­mo da pu­tem jav­ne na­bav­ke iz­naj­mi­mo još je­dan „dro­ma­der“ za jul i av­gust ka­da je ugro­že­nost od po­ža­ra naj­ve­ća na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. Pi­lo­ti Avio-he­li­kop­ter­ske je­di­ni­ce ko­ji upravlja­ju ovim va­zdu­ho­plo­vi­ma ima­ju sve po­treb­ne do­zvo­le za upra­vlja­nje is­ti­ma – po­ru­či­li su iz MUP-a.

Oni po­ja­šnja­va­ju da slu­žbe­ni­ci Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je ne uče­stvu­ju ne­po­sred­no u gaše­nju po­ža­ra, već to ra­de op­štin­ske slu­žbe za za­šti­tu i spa­sa­va­nje i do­bro­volj­na va­tro­ga­sna društva. Iz MUP-a na­gla­ša­va­ju da su kroz pro­jek­te na­ba­vi­li je­dan dio opre­me za za­šti­tu od požara.

Ta­ko je pro­šle go­di­ne u okvi­ru pro­jek­ta „Pre­ko­gra­nič­na za­šti­ta od po­ža­ra“, re­a­li­zo­va­nog u sklopu Pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje Bo­sna i Her­ce­go­vi­na – Cr­na Go­ra, na­ba­vlje­na opre­ma za za­šti­tu i spa­sa­va­nje od po­ža­ra za Di­rek­to­rat za van­red­ne si­tu­a­ci­je, slu­žbe za za­šti­tu i spasavanje iz Nik­ši­ća, Plje­va­lja, Ža­blja­ka, Plu­ži­na i Šav­ni­ka i do­bro­volj­na va­tro­ga­sna dru­štva „Tru­bje­la“ i „Bre­zni­ca“. Opre­ma se sa­sto­ji od kom­bi­ne­zo­na za šum­ske po­ža­re od ne­go­ri­vog mate­ri­ja­la, rukavi­ca, spa­si­lač­kog po­ja­sa, za­štit­ne ka­ci­ge, na­prt­nja­ča i me­tal­nih me­tla­ri­ca za gaše­nje po­ža­ra ugu­še­njem – na­vo­di se u od­go­vo­ri­ma MUP-a.

U MUP-u sma­tra­ju da ima­ju ade­kvat­ne re­sur­se za re­a­go­va­nje u slu­ča­ju po­ža­ra iako, ka­ko dodaju, po­sto­ji pro­sto­ra za una­pre­đe­nje ka­da su u pi­ta­nju ljud­ski ka­pa­ci­te­ti i opre­ma.

Uko­li­ko po­ža­ri pre­va­zi­la­ze ka­pa­ci­te­te ade­kvat­nog dr­žav­nog od­go­vo­ra ima­mo mo­guć­nost da traži­mo me­đu­na­rod­nu po­moć kroz bi­la­te­ral­ne spo­ra­zu­me, kao i kroz Me­ha­ni­zam za ci­vil­nu zašti­tu EU – do­da­ju u MUP-u.

Pred­stav­ni­ci Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je ju­če su pred­sta­vi­li kam­pa­nju „Mje­sec za­šti­te od po­ža­ra“, či­ji je cilj, ka­ko su po­ja­sni­li, po­di­za­nje svi­je­sti gra­đa­na o sma­nje­nju ri­zi­ka od po­ža­ra sa ak­cen­tom na pre­ven­tiv­no dje­lo­va­nje i za­šti­tu šu­ma.

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mir­sad Mu­lić ka­zao je da se gra­đa­ni­ma mora po­sla­ti po­ru­ka da je pri­rod­na bo­gat­stva po­treb­no ču­va­ti od po­ža­ra. Upo­zo­rio je da vi­še od 95 od­sto po­ža­ra iza­zi­va čo­vjek, i to u 75 od­sto slu­ča­je­va iz ne­ha­ta.

Ove go­di­ne gra­đa­ni ima­ju raz­lo­ga da vje­ru­ju u ka­pa­ci­te­te i re­sur­se si­ste­ma za­šti­te i spa­sa­va­nja, a kon­sta­ta­ci­ju te­me­ljim na či­nje­ni­ci da već sa­da ima­mo tri avi­o­na za ga­še­nje po­ža­ra i namjerava­mo da an­ga­žu­je­mo i če­tvr­ti. Ima­mo bli­zu 600 va­tro­ga­sa­ca i spa­si­la­ca u Cr­noj Go­ri i 280 va­tro­ga­snih vo­zi­la ko­ja će bi­ti an­ga­žo­va­na to­kom ga­še­nja po­ža­ra u ovoj go­di­ni – pre­ci­zi­rao je Mu­lić.

On je na­veo da u slu­ča­ju eks­trem­no ve­li­kih po­ža­ra po­sto­ji mo­guć­nost i an­ga­žo­va­nja međunarod­ne sa­rad­nje, te da se de­si da to ne da re­zul­ta­te, da po­sto­ji mo­guć­nost an­ga­žo­va­nja avi­o­na pre­ko me­ha­ni­zma za ci­vil­nu za­šti­tu Evrop­ske uni­je. Mu­lić je ka­zao da će se u mje­se­cu bor­be pro­tiv po­ža­ra obi­ći sve 23 op­šti­ne u Cr­noj Go­ri i u ne­po­sred­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa gra­đa­ni­ma uka­za­ti na opa­sno­sti i po­sle­di­ce od po­ža­ra.

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za šu­mar­stvo, lov­stvo i drv­nu in­du­stri­ju u Mi­ni­star­stvu poljoprivre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Adem Fe­tić sa­op­štio je i da je taj re­sor pri­pre­mio po­seb­ne mje­re po­ja­ča­nih ak­tiv­no­sti za­šti­te šu­ma od po­ža­ra. Sma­tra da je po­red teh­nič­ke opre­mlje­no­sti posebno zna­čaj­no po­di­za­nje svi­je­sti kod gra­đa­na o zna­ča­ju šu­ma i nji­ho­ve za­šti­te od po­ža­ra.
Ko­man­dir Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Glav­nog gra­da An­dri­ja Ča­đe­no­vić po­ru­čio je da će u požarnoj se­zo­ni bi­ti sprem­ni da od­go­vo­re na sve vr­ste ha­za­r­da ko­ji se mo­gu de­si­ti na te­ri­to­ri­ji Pod­go­ri­ce.

Za no­vi avi­on 2,2 mi­li­o­na

MUP je ne­dav­no na­ba­vio no­vi pro­tiv­po­žar­ni avi­on ti­pa „air trac­tor AT-802“. Ta le­tje­li­ca nabavlje­na je na­kon što je avi­on tog ti­pa uni­šten u ne­zgo­di ko­ja se u lje­to 2015. go­di­ne do­go­di­la na Ska­dar­skom je­ze­ru. Za no­vi avi­on da­to je 2,2 mi­li­o­na eura bez PDV-a.

Izvor: Dan