05/03/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, na osnovu člana 5. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list CG“ br.44/10), čl.1. Odluke o prodaji vatrogasnih vozila u svojini Opštine Pljevlja putem prikupljanja ponuda („Sl.list CG „-opštinski propisi br.42/23 ), objavljuje JAVNI POZIV za prodaju vatrogasnih vozila u svojini Opštine Pljevlja prikupljanjem ponuda

Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje vatrogasnih vozila u svojini Opštine Pljevlja i to:

1. Vatrogasna cistijerna, neregistrovana i neispravna, FAP 1620 BD 48 reg.br.PV-CG 166, broj šasije 97735, godina proizvodnje 1985, zapremina/snaga motora 11040/147, boja crvena po početnoj cijeni od 4.100,00 eura,

 2.  Specijalno –  radno vozilo, neregistrovano neispravno, IFA reg.br.PV-AH 073, broj šasije K517388, godina proizvodnje 1989, zapremina/snaga motora 6560/92, boja crvena, po početnoj cijeni od 3.500,00 eura

3.  Vatrogasna cistijerna, neregistrovana i neispravna, FAP 1314 reg.br.PV-AG 281  broj šasije 92065, godina proizvodnje 1983, zapremina/snaga motora 0/106.7, boja crvena po početnoj cijeni od 2.700,00 eura

4.  Vatrogasna cistijerna, neregistrovana i neispravna, FAP 1314 reg.br.PV-AG 287 broj šasije 94174, godina proizvodnje 1983, zapremina/snaga motora 0/107, boja crvena, po početnoj cijeni od 2.900,00 eura.

Predmetna motorna vozila se prodaju u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne primaju.

Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda imaju sva pravna i fizička lica. Učesnici javnog poziva su dužni da uz prijavu dostave lične podatke za fizičko lice (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša), a za pravna lica naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, Poreske uprave za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača, za strana lica.

Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda su dužni da u postupku prikupljanja ponuda uplate iznos depozita i to 10% od početne cijene u korist računa Opštine Pljevlja br. 535-6558-96 koji se vodi kod Prve banke sa naznakom „učešće na Javnom pozivu“ i da dokaz o uplaćenom depozitu, broju žiro računa za vraćanje depozita, podnesu zajedno sa potpisanom prijavom u zapečaćenoj koverti.

Pismene ponude sa traženim dokumentima po Javnom pozivu podnose se u zapečaćenoj koverti Direkciji za imovinu opštine Pljevlja najkasnije do dana 11.12.2023.godine, kao zadnjeg dana predaje, putem pošte ili na šalteru Građanskog biroa, sa obaveznom naznakom „Za prikupljanje ponuda po Javnom pozivu br. 11-430/23-153/1 – ne otvaraj“.

  Javno otvaranje ponuda, u prisustvu  ponuđača, biće održano dana 14.12.2023.godine sa početkom u  13,00  časova u prostorijama Direkcije za imovinu (kancelarija br.1).                                       

  Pod najpovoljnijom ponudom smatraće se od strane ponuđača najveća ponuđena cijena izražena u eurima koja ne može biti manja od početne.

Komisija će izvršiti rangiranje ponuda u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrditi rang listu. Obavještenje o najpovoljnijem ponuđaču dostaviće se učesnicima postupka u roku od 8 dana od dana sprovođenja postupka.Učesnici Javnog poziva za prikupljanje ponuda  imaju pravo prigovora na Odluku Komisije u roku od 5 dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima provedenog Javnog poziva.

Učesniku Javnog poziva za prikupljanje ponuda, koji ne uspije u postupku, uplaćeni iznos depozita će se povratiti u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Učesniku Javnog poziva, sa najpovoljnijom ponudom uplaćenui iznos depozita će biti uračunat u cijenu predmetnog vozila.

Učesnik Javnog poziva, koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač za kupovinu određenog motornog vozila je obavezan da isplati cjelokupni iznos kupoprodajne cijene i da sa  Predsjednikom opštine zaključi Ugovor o kupoprodaji togmotornog vozila, u roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko se ugovor ne zaključi u naznačenom roku ima se smatrati da je najpovoljniji ponuđač odustao od kupovine motornog vozila i isti nema pravo na povraćaj uplaćenog iznosa. U tom slučaju ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem. Sve troškove oko poreza i prenosa vlasništva snosi kupac.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti razgledanje motornih vozila koji su predmet javnog poziva svakog radnog dana trajanja javnog poziva od  9  do  14 časova. Kontakt osoba  Rajko Milikić,  telefon  069/385-391.  

Broj: 11-430/23-213/1

OPŠTINA PLJEVLJA

DIREKCIJA ZA IMOVINU

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *