14/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Na osnovu Člana 6. i 42. Zakon o zaštiti i spašavanju (,,Sl.list RCG“ br. 13/07 ,  5 /08,  32 /11, 54 /16 , 146/21, 3/23),  Člana 89. Statuta opštine Pljevlja  i ,,Sl.list CG – opštinski propisi. br. 46/2018 donosim NAREDBU O preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara na području opštine Pljevlja

I OPŠTE ODREDBE

U cilju preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarima, opštinski organi, Služba zaštite, preduzeća, ustanove i druga pravna lica kao i građani, dužni su da odmah preduzmu mjere na otklanjanju opasnosti od nastajanja požara, a u slučaju izbijanja požara pristupe organizovanom gašenju.

Svi subjekti na teritoriji opštine Pljevlja dužni su sprovoditi zaštitu od požara organizovano i neprekidno, a naročito na mjestima i objektima gdje su izražene mogućnosti nastajanja požara, zbog meteoroloških i drugih uslova, kao  i u slučajevima javljanja elementarnih nepogoda.

Naređene mjere striktno sprovoditi u periodu od  01.07. do 30. 10.2024. godine, kada su i mogućnosti za nastajanje požara izražene zbog meteoroloških uslova, naročito na otvorenom prostoru.

Organizovanje i sprovođenje naređenih mjera vršiće se u svemu po Zakonu o zaštiti i spašavanju, (,,Sl.list RCG“ br. 13/07 ,  5 /08,  32 /11, 54 /16 , 146/21, 3/23), planu zaštite od požara koji je donijela SO Pljevlja, planova ZOP-a preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica, kao i ove naredbe.

II  MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI OD POŽARA

 1. Preduzeća i druge organizacije dužni su:

-Ažurirati postojeće planove zaštite od požara, i na osnovu istih donijeti operativni plan pojačanih mjera zaštite od požara za navedeni period, u kojem će obuhvatiti i mjere iz ove naredbe.

 -Izvršiti pregled postojeće protivpožarne opreme, nađene nedostatke otkloniti tako što će se dotrajala i zastarjela zamjeniti novom i savremenijom.

 -Preko sredstava informisanja i na drugi način stalno raditi na upoznavanju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara.

 -Lica koja rade na poslovima zaštite od požara angažovati na utvrđivanju požarnih opasnosti i preduzimanju mjera da se ove opasnosti otklone.

-Obezbijediti telefone za dojavu požara, a sve vatrogasce, čuvare, portire i dežurna lica upoznati sa telefonskim brojevima na koje mogu prijaviti požar, Služba zaštite (123).

-Sve zaposlene  upoznati sa opasnostima od požara i iste obučiti u rukovanju sredstvima i opremom za gašenje požara.

-Na vidnim mjestima postaviti table upozorenja o opasnostima od požara.

-Izvršiti potpuno i detaljno raščišćavanje dvorišta, skladišnih prostora, placeva i ostalih površina.

-Redovno kositi travu i istu odmah uklanjati kao i druge materijale koji mogu biti uzrok požara.

-Sve unutrašnje saobraćajnice dovesti u stanje da se mogu koristiti za nesmetano kretanje vatrogasnih vozila.

-Izvršiti detaljan pregled električnih instalacija, nađene nedostatke otkloniti i dovesti u ispravno stanje.

-Svakodnevno nakon završetka radnog vremena, uklanjati zapaljive materije kao i sav otpadni materijal iz radnih prostorija, ulaza, prolaza i blizine objekta.

-Sprovođenju ovih mjera pristupiti odmah, a za realizaciju su odgovorni rukovodioci pravnih lica.

 • DOO „VODOVOD“- Pljevlja, u obavezi je da izvrši pregled spoljašnje gradske hidrantske mreže, i da istu održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim normativima hidrantsku mrežu.

Rok: Trajan

 • DOO. „VODOVOD“ Pljevlja, dužno je držati u ispravnom stanju cisterne za prevoz vode i u slučaju požara većih razmjera iste staviti na raspolaganje Službi zaštite ako to ona zatraži.

Rok: Trajan

 • DOO „ČISTOĆA“ Pljevlja dužno je izvršiti uređenje svih zelenih površina, parkova,  šetališta koje se nalazi u granicama GUP-a, i da sve zapaljive materijale redovno uklanja deponuje na za to određeno mjesto (sasušenu travu, kao i opalo lišće i granje).

Rok:  01.07.2024. godine.

 • DOO „ČISTOĆA“ Pljevlja obavezno je kontrolisati deponiju smeća i držati pod kontrolom požare koji se javljaju.
 • DOO „ČISTOĆA“ Pljevlja dužno je držati u ispravnom stanju cisterne za prevoz vode i u slučaju požara većih razmjera iste staviti na raspolaganje Službi zaštite ako to ona zatraži.

Rok: Trajan

 • Skupštine vlasnika stambenih zgrada dužne su:

-Dovesti u ispravno stanje protivpožarne hidrante i ostala protivpožarna sredstva i opremu.

-Rasčistiti zajedničke dijelove zgrada: podrume, tavane, stepeništa i iz istih ukloniti nepotreban materijal koji može izazvati požar.

-Ključeve od lifta, pomoćnih prostorija, elektroormara, podruma, tavana, hidrantskih ormara držati kod stanara u prizemnom spratu.

            Rok: 01.07.2024.godine.

 • „CRNA GORA PUT“ AD – Sekcija za puteve Pljevlja, dužna je redovno održavati magistralne putne pravce  koji se nalaze na teritoriji opštine Pljevlja i redovno uklanjati sušenu travu i korov koji se nalaze u neposrednoj blizini puta.

               Rok: odmah  i  stalan  zadatak.

 • Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja dužna je da izvrši detaljan pregled opreme i sredstava za gašenje požara  i sve nedostatke odmah otkloni, da preduzme sve mjere i aktivnosti  radi poboljšanja interventne spremnosti službe.
 1. DOO CEDIS Region 7 Pljevlja, dužan je uspostaviti pojačanu službu dežurstva kako bi se u slučaju potrebe, a na zahtjev CB Pljevlja ili Službe zaštite mogla izvršiti redukciju napajanja strujom određenih potrošača.
 2. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Podgorica PJ Pljevlja, dužan je držati u pripravnosti jedno sanitetsko vozilo sa stručnom ekipom koje će na poziv komandira Službe zaštite biti angažovano za pružanje medicinske pomoći.
 3. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore Pljevlja, dužna je da preduzme sve mjere i radnje u skladu sa Zakonom o šumama na planu zaštite šuma od požara, a u slučaju izbijanja požara odmah preduzeti mjere i aktivnosti na njegovom gašenju.
 4. Svi koncesionari i vlasnici šuma dužni su da preduzmu sve aktivnosti zaštite  šuma od požara, a u skladu sa preuzetim obavezama iz Ugovora o koncesijama i Zakonom o šumama.
 5. MUP – Direktorat za zaštitu i spašavanje, Područna jediica Pljevlja, dužan je izvršiti nadzor nad mjerama ZOP-a i sve subjekte upozoriti da su dužni da poštuju  mjere zaštite od požara propisane Zakonom i  ovom  Naredbom.

CB Pljevlja da u skladu sa svojim ovlaštenjima u saradnji sa nadležnim tužilaštvom preduzme mjere i radnje za otkrivanje počinilaca djela koja dovode do izazivnja požara na otvorenom te opšte opasnosti.

 1. KOMUNALNA POLICIJA– Dužna je da u okviru svojih nadležnosti vrši kontrolu i sprovodi mjere u oblasti prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, održavanja i korišćenja deponija i održavanja javnih površina.

               Rok trajan, a naročito u periodu od 01.07.2024.godine.

Ovu Naredbu objaviti u „Pljevaljskim novinama“, na Radio televiziji Pljevlja i sajtu Opštine i lokalnim portalima.

           –    Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

PREDSJEDNIK OPŠTINE PLJEVLJA, DR DARIO VRANEŠ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *