14/06/2024
obuka
oprema
50529076-626382131113276-5034691854147256320-n
default
default
previous arrow
next arrow

Na osnovu čl. 8, 9. i 10 Pravilnika o načinu i postupku dodjele nagrada i priznanja učasnicima

zaštite i spašavanja („Službeni list CG”, broj 39/13), a u vezi sa tačkom 3 Rješenja ministra

unutrašnjih poslova o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada i

priznanja broj: 04/1-050/15-76946/2 od 15. januara 2016. godine, Ministarstvo unutrašnjih

poslova – Komisija za sprovođenje postupka dodjele nagrada i priznanja, na sjednici održanoj 07.

februara 2016. godine, donijela je

O D L U K U

o dodjeli nagrada i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja

1. Ovom odlukom utvrđuju se učesnici zaštite i spašavanja kojima se dodjeljuju nagrade i priznanja za posebne zasluge u razvoju sistema zaštite i spašavanja i iskazanu ličnu požrtvovanost u sprovođenju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara.

2. Novčana nagrada, u iznosu od 500 eura, dodjeljuje se:

– Đorđije Veljiću, bivšem načelniku službe zaštite i spašavanja Opštine Berane, za veliki doprinos u vatrogastvu na nivou cijelog sistema u Crnoj Gori;

– Vojislavu Stijepoviću, vatrogascu u Službi zaštite Podgorica, za stručnost u obavljanju svog posla, gdje se i tokom najkomplikovanijih intrvencija pokazao kao siguran nosilac posla i pouzdan kolega;

– Radonji Raoniću, spasiocu Službe zaštite i spašavanja Opštine Žabljak, za odgovorno i predano obavljanje poslova u ovoj službi od početka njegovog rada;

– Rosić Branku, vatrogascu – spasiocu Službe zaštite i spašavanje Opštine Pljevlja, za stručnost, požrtvovanost, odgovornost i nesebičnost u izvršavanju svakodnevnih poslova;

– Murić Edinu, spasiocu Službe zaštite Opštine Rožaje, za stručan i profesionalan odnos prema Službi, čime je doprinio uspješnosti spašavanju života i materijalnih dobara.

3. Zahvalnica se dodjeljuje:

– Drinčić Ranku, Referent za operativne poslove – vozač – vatrogasac – spasilac Službe zaštite i spašavanja Opštine Šavnik, za veliki doprinos razvoju sistema zaštite i spašavanja. Učestvovao je u 91,6% svih operativnih radnji koja je ova služba izvršila u toku 2015. godine;

– Grdinić Dušku, operativnom rukovodiocu u Službi zaštite Opštine Bijelo Polje, za učestvovanje na mnogim složenim intervencijama kako na teritoriji Opštine Bijelo Polje tako i u susjednim opštinama, pokazujući primjer kakav treba da bude pripadnik Službe zaštite;

– Pekaj Leonardu, pomoćniku Načelnika za operativne poslove Službe zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj, za rad i zalaganje u obavljanju radnih aktivnosti;

– Plumaj Marku, vatrogasac Sluţbe zaštite Podgorica, za savjesno i odgovorno izvršavanje povjerenih zadataka, dajući tako primjer svojim kolegama.

4. Plaketa zaštite i spašavanja se dodjeljuje:

– Gorskoj službi spašavanja Crne Gore – GSS CG, sa sjedištem u Nikšiću, za pomoć i spašavanje ljudi u planini i drugim nepristupačnim mjestima. Gorska služba spašavanja Crne Gore se u proteklom periodu isticala značajnim i požrtvovanim radom svojih članova, gdje se naglašava pripravnost i spremnost za intervenciju 24 sata, 365 dana u godini.

5. Značka zaštite i spašavanja se dodjeljuje:

Miliji Rovčanin, za doprinos cjelokupnom sistemu zaštite i spašavanja, a naročito Aviohelikopterskoj jedinici. Spremnost da i u najtežim uslovima , kao pilot helikoptera, pokuša da pomogne čovjeku u nevolji i da nadu za novi život, je nešto što je obilježilo život i karijeru Milije Rovčanin.

6. Nagrade i priznanja iz tač. 2, 3, 4 i 5 ove odluke uručiće se učesnicima zaštite i spašavanja prilikom obiljeţavanja Dana zaštite i spašavanja – 1. marta.

7. Odluku objaviti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DODJELE NAGRADA I PRIZNANJA

Izvor: SAJT MUP-A